سيره فردي و اجتماعي
از معجزات صادق آل محمد صلی الله علیهم اجمعین مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

 

از معجزات صادق آل محمد صلی الله علیهم اجمعین

روايت است به اسناد از هارون بن القاسم بن عيسى الهاشمى از عيسى بن مهران كه گفت: مردى بود از اهالی خراسان ، نعمت بسيار داشت و دوستدار اهل بيت بود و معترف به فضل ايشان ، هر سال به حج میرفت و بر خود وظيفه كرده بود كه هر سال هزار دينار از براى امام صادق- عليه السّلام- بفرستد. پس سالى زنش به وى گفت: امسال مرا با خود به حج ببر تا حج بگذارم و فرزندان رسول خداى را بينم که من تا کنون ایشان را زیارت نکرده ام که خدمت به جاى آورم و از مال خويش ايشان را تحفه و هديه برم. مرد اجابت كرد. زن آماده شد و عزم سفر کرد و از براى عيال و دختران امام صادق علیه السلام هدیه هایی تهیه کرد و شوهرش آن هزار دينار كه از براى امام صادق علیه السلام می برد در كيسه‏اى كرد و كيسه را در صندوقچه  از آن زنش نهاد كه در آنجا زرّينه و دراهمش بود و قفل بر او  زد. چون به مدينه رسيدند، مرد خواست تا هزار دينار امام صادق - عليه السّلام- را پيش وى برد. مرد صندوقچه  را آورد و به قفل و مهر نگاه كرد، برقرار بود. چون باز کرد آن هزار دينار در صندوقچه نبود.

به زنش گفت: اين چگونه است؟ گفت: نمى‏دانم با ما كسى نبود كه متّهم شود . مرد زرّينه و اشیاء قیمتی زنش را پيش هم شهرى خود برد و هزار دينار از او قرض كرد و پيش امام صادق برد. امام صادق- عليه السّلام- گفت: آن هزار دينار كه در صندوقچه بود، ما آورديم، ما را احتياجى بود، كسی را فرستاديم تا آن را پيش ما آوردند.

مرد را بصيرت زياده گشت و زرّينه زن را كه گرو كرده بود بازستاند. آنگه به كارى از سراى خود بيرون شد. چون به خانه آمد، زن را ديد در حالت درد و بیماری است

 پرسيد كه وى را چه شده است؟ گفتند: دردى به دلش درآمد و چنين‏ شد. مرد بر سر بالين وى بنشست تا كه وفات كرد. چشمش فرو خوابانيد و دهنش بر بست و وى را در جامه پيچيد و وسایل کفن و حنوط را مهیا کرد  و پيش امام صادق- عليه السّلام- آمد و از وى درخواست تا تفضّل كند و بر آن زن نماز بگزارد. امام صادق علیه السلام دو ركعت نماز گزارد و دست برداشت و دعا كرد و رو به مرد کرد و فرمود:

برو و به منزل خود وارد شو كه زنت زنده است، امر و نهى مى‏كند.

 مرد با منزل خود شد. زن را چنان يافت كه امام صادق علیه السلام  گفته بود. پس خداى را حمد و شكر گفت و برفتند. چون در طواف بودند، زنش شخص نورانی و بزرگواری را دید که او را نمیشناسد و علم و حیا و قداست در او دید از همسرش پرسید او کیست؟

گفت: اين است مولاى ما ابو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق- عليهما السّلام. زن گفت: به خداى كه او را ديدم دست در ساق عرش زده بود و شفاعت مى‏كرد تا خداى- عزّ و جلّ- روح مرا با تن من رد كرد.

 

راحة الأرواح، السبزواري ،ص:197

 

 
آراستگی ظاهر امام صادق (عليه السلام) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

در لباس پـوشيدن هم ظاهر را حفظ مى كرد و هـم توانايى مالى را و مـى فـرمو د:
(( بهتـريـن لباس در هر زمان, لباس معمـول مردم همان زمان است.))
هم لباس نـو مى پـوشيد و هم لباس وصله دار. هـم لباس گران قيمت مى پـوشيد و هـم لباس كـم بها و مى فرمـود: ((اگر كهنه نباشد, نو هـم نيست.))
لباس كـم بها و زبر را زير ولباس نرم و گران قيمت را روى آن مى پـوشيد وچون (( سفيان ثورى )) زاهد به وى اعتـراض كـرد كه(( پـدرت علـى (عليه السلام) لبـاسـى چنيـن و گــــرانبها نمـى پـوشيد )) فرمـود :
(( زمان علـى (عليه السلام) زمان فقر و ندارى بـود واكنـون همه چيزفراوان است. پـوشيدن آ ن لباس درايـن زمان لباس شهرت است و حرام . خداوند زيبا است و زيبايى را دوست دارد و چـون به بنده اش نعمتـى مـى دهـد, دوست دارد بنده اش آن را آشكار كنـد.))
سپـس آستيـن را بالا زد و لباس زير را كه زبر و خشـن بـود , نشان داد و فرمـود:
(( لباس زبر و خشـن را براى خدا پـوشيده ام و لباس روئيـن را كه نـو و گـرانبها است بـراى شما.))
هنگـام احـرام و انجام فريضه حج برد سبز مـى پـوشيد و به گاه نماز پيراهـن زبر و خشـن و پشمين.
به وضع ظاهر خود بسيار اهميت مى داد. ظاهرش هميشه مرتب و لباسـش اندازه بود.
لباس سفيـد را بسيار دوست داشت و چـون به ديـدن ديگران مى رفت آن را برتـن مى كرد.
نعليـن زرد مى پوشيد و به كفـش زرد رنگ و سفيد علاقه مند بود.
موهاى سـر و صـورتـش را هر روز شانه مى زد.
عطـر به كار مـى بـرد و گل مى بـوئيد.
انگشترى نقره با نگين عقيق در دست مى كرد و نگيـن عقيق بسيار دوست مى داشت.
هنگام نشستـن گاه چهار زانـومـى نشست و گاه پـاى راست را بـر ران چپ مـى نهاد.
در اتـاقـش نزديك در و رو به قبله مى نشست .
لباسهايـش را خود تا مى كرد.
گاه بر تخت مى خـوابيد و گاه بر زميـن .
چـون از حمام بيرون مـى آمد لباس تازه و پاكيزه مى پوشيد و عمامه مى گذاشت.
بااين همه حضرت همگام و همسان با مردم بود و اجازه نمى داد امتيازى براى وى و خانواده اش در نظر گرفته شود. و اين ويژگى هنگام بروز بحران هاى اقتصادى و اجتماعى بيشتر بروز مى يافت. از جمله در سالى كه گندم در مدينه ناياب شد , دستور داد گندم هاى موجود در خانه را بفروشند و از همان, نان مخلوط از آرد جو و گندم كه خوراك بقيه مردم بود, تهيه كنند و فرمود:
(فان الله يعلم انى واجدان اطعمهم الحنطه على وجهها ولكنى احب ان يرانى الله قداحسنت تقديرالمعيشه.)
خدا مى داند كه مى توانم به بهترين صورت نان گندم خانواده ام را تهيه كنم; اما دوست دارم خداوند مرا در حال برنامه ريزى صحيح زندگى ببيند.
يعقوب سراج مى گويد: براى تسليت گفتن همراه امام صادق (عليه السلام) راهى منزل بعضى از خويشاوندان آن حضرت شدم. در بين راه بند كفش امام صادق (عليه السلام) پاره شد. آن حضرت كفش خود را به دست گرفت و با پاى برهنه به راه خود ادامه داد. ابن ابى يعفور كفش خود را درآورد و تقديم امام صادق (عليه السلام) كرد. اما آن حضرت نپذيرفت و فرمود:
صاحب مصيبت سزاوارتر است از صبر برآن.امام صادق (عليه السلام) با پاى برهنه به راه خود ادامه داد.
در مجموع بسيار بـا ابهت بودند . چنـدانكه چـون دانشمنـدان زمانـش به قصـد پيـروزى بر او بـراى مناظره هاى علمى به ديـدارش مـى رفتنـد, با ديدن او زبانشان بند مي آمد.
همـواره با وقار و متيـن راه مى رفت و به هنگام راه رفتـن عصا در دست مي گرفتند .

 
غذا خوردن امام صادقعلیه السلام مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

به هنگام غذا خـوردن چهار زانـو مـى نشست و گاهـى هـم بر دست چپ تكيه مى كرد و غذا مى خورد. رعايت بهداشت را بـويژه به هنگام غذا خوردن بسيار مهم مى شمرد.
همواره هـم پيـش از غذا خوردن دستانـش را مى شست و هم بعد از غذا, با ايـن تفاوت كه پيش از غذا بعد از شستـن , با چيزى چـون حوله خشك نمى كرد ولى پـس از غذا آنها را مى شست و خشك مى كرد. اگرهنگام غذا خـوردن دستانـش تميز بود آنها را نمى شست.
بعد از غذا خـوردن خلال مـى كرد. هميشه غذا را با گفتـن (( بسم الله )) شروع مى كرد و با جمله(( الحمدالله )) به پايان مـى برد. نيز غذا را با نمك آغاز و بـا سـركه تمـام مـى كـرد.
به هنگـام خـــــوردن غذا ((الحمـدلله)) بسيار مى گفت و نعمتهاى خـدا را سپاس مـى گفت. غذا را داغ نمى خـورد بلكه صبر مى كرد تا معتدل شـود. به وقت خوردن از آن قسمت ظرف كه مقابلـش بـود غذا مى خـورد. هيچگاه درحـال راه رفتـن غذا نمـى خـورد. و هيچ وقت شـام نخــــــورده نمى خوابيد.
همـواره به انـدازه غذا مـى خورد و از پرخـورى پرهيز مـى كـرد.

 
عبادت امام صادقعلیه السلام مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

امام صادق (عليه السلام) از اعاظم عباد و اكابر زهاد بـود.از سه حال خارج نبـود: يا روزه داشت, يا نمازمى خـوانـد و يا ذكر مـى گفت.صادق
قرآن را بسيار بزرگ مى داشت و آن را در چهارده بخش قرائت مى فرمود. وقتى مى خواست قرآن تلاوت كند, قرآن را كه به دست راست خويش مى گرفت , دعايى مى خواند كه به عهد بودن قرآن و تعهدات انسان در قبال اين قرار داد, اشاره دارد.
مضمون آن دعا چنين است:
خداوندا! من عهد و كتاب تو را گشودم. خدايا! نگاهم را در اين كتاب , عبادت قرار بده و قرائتم را تفكر, و تفكرم را عبرت آموزى. خدايا! مرا ازآنان قرار بده كه از مواعظ تو در اين كتاب , پند مى گيرند و از نافرمانى ات پرهيز مى كنند. وقتى كتاب تو را مى خوانم , بر دل وگوشم مهر مزن و بر ديدگانم پرده ميفكن و قرائت مرا خالى از تدبر مگردان, بلكه مرا چنان قرار بده كه در آيات و احكامش ژرف بنگرم, دستورهاى دين تو را بگيرم و عمل كنم و نگاه مرا در اين كتاب, غافلانه و قرائتم را بيهوده و بى ثمر مساز.

چـون نيمه شب براى خـواندن نماز شب بر مـى خاست با صداى بلند ذكر مى گفت و دعا مـى خـواند تا اهل خانه بشنـوند و هركـس بخـواهد براى عبادت برخيزد. ذكر ركوع و سجود را بسيار تكرار مى كرد.
در سجده چنين مى گفت: ( اللهم اغفرلى و لاصحاب ابى فانى اعلم ان فيهم من ينقصنى); خداوندا! مرا و ياران پدرم را بيامرز.مى دانم در ميان آنان كسانى هستند كه بدى من را مى گويند.
روايت شـده است كه : آن حضـرت در نمازش قرآن مـى خـوانـد سپـس غش مى كرد , روزى از او سـوال شد چرا غش مى نمايى؟
فرمود: آنقدر آيات قرآن را تكرار مى كنـم تا به حالتى روحانى مى رسـم مثل اينكه آن را از خداوند بلا واسطه مى شنوم.
و نيز دراحـوالات آن حضرت نـوشته انـد كه : هرگاه مـى خـواست بگـويـد: قال رسـول الله (صلّي الله عليه وآله) , رنگـش تغييرمى كـرد و گاهى سبز مـى گشت و گاهـى زرد به حـدى كه او را نمـى شناختنـد.
چـون روزه مى گرفت بـوى خـوش به كار مى برد و بعد از ماه رمضان بى درنگ زكات فطـره روزه خـود, خانـواده و خـدمتكارانـش را مـى پـرداخت. شبهاى قدر را ـ اگرچه مريض بـود ـ تا صبح درمسجـد به نيايـش و عبادت مى گذراند.
امام صادق (عليه السلام) خـداونـد را همه جا حاضـر و او را بـراعمال خـود ناظر مى دانست. از ايـن رو به گاه نيايش مجذوب خداوند مى شد.
ابن ابى يعفور مى گويد: امام صادق (عليه السلام) درحالى كه سر مبارك خود رابه طرف آسمان بلند كرده بود, چنين مى گفت: (رب لاتكلنى الى نفسى طرفه عين ابدا لااقل ولااكثر) ; خداوندا! مرا به اندازه يك چشم به هم زدن, به خود وامگذار; نه كمتر و نه بيشتر.
آن گاه اشكهاى آن حضرت سرازير گشت و به طرف ما روى گرداند و فرمود: اى فرزند يعفور! خداوند يونس بن متى را كمتر از يك چشم به هم زدن به خودش واگذار نمود, او آن گناه را مرتكب گشت.
عرض كردم: آيا به كفر رسيد؟ ـ خداوند كارهاى شما را بهبود بخشد.
فرمود: خير, ولى مرگ در آن هنگام , هلاك و نابودى است.
مالك بـن انـس مـى گـويد: (( با امام صادق ـ بر او درود خـداى باد ـ حج گزاردم , به هنگام تلبيه هرچه مى كوشيد تا لبيك بگويد, صدايـش در گلـو مى مانـد و چنان حالتـى به او دست مـى داد كه نزديك بـود از مركبـش به زير افتاد. گفتـم: چاره اى نيست بايد لبيك گفت.
فرمود : چگونه جرأت كنـم لبيك بگويـم, مـى ترسـم خـداونـد بگـويد: (( لا لبيك ولا سعديک )) ( پاسخ نه بدهد ) چـون زبان به لبيك مى گشود, آن قدرآن را تكرار مى كرد كه نفسـش بند مي آمد.

کلمات کلیدی:
 
کار و تلاش و بخشش امام صـادق (عليه السلام) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

امام صـادق (عليه السلام) در زنـدگـى بـرنامه اى منظم داشت و هـركارى را به موقع انجام مى داد; چنانكه خـود فرمود:

(( بى حيا بى ايمان است و بى برنامه بى چيز ))
مجلـس درس و بحث و مناظره ها و مذاكرات علمى بـا شـاگـردان, يـاران و سـران مذاهب ديگـر وقت معينــى داشت و پرداختـن به امور زندگى و كار در مزرعه و باغ نيز وقت خاص خودش را.
آن حضرت ياران و پيروان خـود رابه كسب مال حلال تشـويق مى كرد و از آنان مى خواست كه در كارخـود كـوشا باشند و از هر گونه تنبلى و كسالت دورى كنند. كار كردن و تجارت را مـوجب عزت و سـربلنـدى انسان مى دانست و مـى فـرمـود:

(( صبح زود بـراى به دست آوردن عزت خود برويد.))
ولى تاكيد مى كرد كه تجارت بايد سالـم باشد و كسب در آمـد از راههاى درست و مشـروع بـاشد.
آن گرامـى هر گـونه كـوشـش و تلاش را براى تـوسعه زنـدگـى خـود و خانـواده, حج و زيارت رفتـن, صدقه دادن و صله رحـم كردن را تلاش براى آخرت مى دانست نه دنيا.
تنها به كار و كوشـش سفارش نمى كرد, بلكه خـود نيز كار مـى كـرد و در روزهاى بسيار گرم تابستان , عرق ريزان در مزرعه و باغ خـود كـار مـى كـرد . بـاغش را بيل مـى زد و آبيارى مى كرد. يكـى از يارانـش مـى گـويد: (( آن حضرت را در باغش ديـدم, پيـراهنـى تنگ, زبـر وخشـن در بـر و بيل در دست بـاغ را آبيارى مى كرد و عرق از سر و صورتـش سرازير بـود. گفتـم:((اجازه بفرماييد من كار را انجام دهـم.)) فرمود:
((مـن كسى را دارم كه ايـن كارها را انجام دهد, ولـى دوست دارم كه مرد در راه به دست آوردن روزى حلال از گرمـى آفتاب آزار ببيند و خـداوند ببينـد كه مـن در پى روزى حلال هستم. ))
يكى از يارانش كه آن حضرت را در يك روز بسيار گـرم تابستـان ديـد كه كـار مـى كنـد, معتـرضـانه گفت:
(( فـدايت شـوم, شمـا بـا مقـام والايـى كه نزد خـداونــد دارى و خـويشاوندى نزديكى كه با پيغمبر دارى, درچنين روزى, ايـن گونه سخت كارمـى كنـى؟)) امام (عليه السلام) پاسخ داد:
((در طلب روزى حلال بيرون آمدم تا از چـون تـويى بى نياز شوم.))
امام صادق (عليه السلام) هـم خود كارمى كرد و هم غلامان و خدمتكاران خـود را به كاروا مـى داشت و هـم كارگران روز مزد را به كار مـى گرفت.
هـر وقت كارگـرى را به كار مى گرفت پيـش از خشك شدن عرقـش مزدش را مـى پرداخت.
هنگام برداشت خـرما هم در جمع آورى آن كمك مـى كرد و هم در وزن كردن آن. و هـم به هنگـام فـروش و تقسيـم بـر فقـرا و نيـازمندان.
حقيقت اين است كه امام (عليه السلام) در نهايت علاقه به كار و تلاش, هرگز فريفته درخشش درهم و دينار نمى شد و مى دانست كه بهترين كار از نظر خداوند تقسيم دارايى خود با نيازمندان است , حقيقتى كه ما هرگز از عمق جان بدان ايمان عملى نداشته و نداريم.
امام خود درباره باغش مى فرمود:
وقتى خرماها مى رسد , مى گويم ديوارها را بشكافند تا مردم وارد شوند و بخورند.همچنين مى گويم ده ظرف خرما كه بر سرهر يك ده نفر بتوانند بنشينند , آماده سازند تا وقتى ده نفر خوردند, ده نفر ديگربيايند و هريك, يك مد خرما بخورند.آن گاه مى خواهم براى تمام همسايگان باغ (پيرمرد, پيرزن, مريض, كودك و هر كس ديگر كه توان آمدن به باغ را نداشته, ) يك مد خرما ببرند.
پس مزد باغبان و كارگران و... را مى دهم و باقى مانده محصول را به مدينه آورده بين نيازمندان تقسيم مى كنم ودست آخر از محصول چهار هزار دينارى, چهارصد درهم برايم مى ماند.

 
تجارت امام صـادق (عليه السلام) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

امام صـادق (عليه السلام) نه تنها پيـروان و يارانـش را به كـارهاى درست و تجارت صحيح تشويق مى كرد بلكه خـود نيز گاهى به تجارت مى پرداخت. اما نه به دست خـويـش. بلكه سرمايه اش را در اختيار كارگزاران و افراد مطمئن قرار مى داد تا با آن تجارت كنند.
چـون مـى شنيد كه سـودى برده و روزى به او رسيـده شادمان مـى شـد. با ايـن حال بر تجارت سالـم بسيار تاكيد داشت و هنگامـى كه كارپرداز وى مصادف كه با سرمايه وى به تجارت مصر رفته بـود, با سـودى كلان باز گشت فرمـود : (( اين سـود خيلـى زياد است با كالاها چه كرديد كه چنيـن سـود هنگفتـى به دست آورديـد؟))
مصادف پاسخ داد:(( چـون به مصر نزديك شديـم از كاروانهاى كه از مصر م ي آمدند از وضع كالاى خويـش پـرسيـديم. دانستيـم كه ايـن كالا مـورد نياز مردم مصر است و در بازار آنجا بسيار ناياب است. ))
از ايـن رو با هـم پيمان بستيم كه كالايمان را جز در برابر هر يك دينار سرمايه يك دينار سـود, كمتر نفروشيم, ايـن بـود كه سـود زيادى بـرديـم.))
امام (عليه السلام) فـرمـود: ((سبحان الله, عليه مسلمانان هـم پيمان مـى شـويد كه كالايتان را جز در برابـر هر دينار سرمايه يك دينار سـود كمتـر نفروشيـد! ))
سپـس اصل سرمايه اش را بـرداشت و فرمـود: ((مـن را به ايـن سـود نيازى نيست. اى مصادف , چكاچك شمشيـرها از كسب روزى حلال آسان تـر است.))
چـون امـام (عليه السلام) ايـن گـونه سـود بـردن را اجحـــاف در حق مسلمانان مى دانست به كارگزار خـود اعتراض كرد و از آن سود چيزى بر نگرفت.

 

 
شیوه آموزشی امام صادق (عليه السلام) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

حضرت آن چه را كه مى خواست به ديگران بياموزد عملي مى آموخت . بر هيچ معروفى امر نمى كرد, جز آنكه خود بـيشتر و پـيشتر از ديگران بـدان عملى مى كرد و از هيچ منكرى نهى نمى كردند; جـز آن كه خـود هميشه از آن اجتناب مى نمودند. و به يارانش نيز مى فرمود:
(( كونوا دعاه للناس بغير السنتكم )) مردم را به غير زبانتان به نيكى فرا خوانيد.
يكى از بـستـگان امام صادق (عليه السلام) از آن حـضرت بـدگويى كرده بـود.
وقتى بـه آن حضرت خبـر رسيد. بـدون آن كه عكس العمل شديدى از خود نشان دهند, بـا آرامش بـرخاستند و وضو گرفتند و مشغول نماز شدند. يكى از حـاضران بـه نام (( حـماد لحـام )) مى گويد:
من گمان كردم حـضرت مى خواهد آن شخص را نفرين كند, ولى بـرخلاف تـصور خود ديدم آن بزرگوار بعد از نماز چنين دعا كرد: خدايا من حقم را به او بخشيدم. تواز من بزرگوارتر و سخى ترى او را بـه من بـبـخش و كيفر مكن !

 
نهی از منکر امام صادق (عليه السلام) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

امام صادق (عليه السلام) شنيده بـودند كـه از مـسـلـمـانان مـردى بـه نام ((شقرانى )) شراب خورده است و به دنبـال فرصتى بـودند كه نهى از منكر كنند. 
روزى او بـراى دريافت سهمى از بـيت المال نزد حـضرت آمد . حضرت ضمن اين كه سهمى از بيت المال بـه او دادند بـا لحنى ملاطفت آميز فرمودند:
كار خوب از هر كسى خوب است, ولى از تو بـه واسطه آشنايى كه بـا ما دارى و آزاد شده پـيامبـر هستى زيبـاتر است. و كار بد از هر كسى بد است, و از تو بـه خاطر همين انتساب زشت تر و قبيح تر است.
شقرانى بـا شنيدن اين جـمله دانست كه امام از شراب خـوارى او آگاه بـوده و در عين حال بـه او محبـت كرده است.
نادم گشت و در درونش تحولى ايجاد شد.

 
بـلاغت در سخن امام صادق (عليه السلام) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

از ويژگى هاى تمام معصومين اختصار در سخن و خطابـه و پرهيز از سخنان زايد بوده است. امام صادق (عليه السلام)

مى فرمايد:
(( ثلاثه فيهن البلاغه التقرب من معنى البـغيه والتعبـد من حشوالكلام والدلاله بالقليل على الكثـير))
سـه چـيز از بـلاغت اسـت :
استفاده از رساترين عبارات براى رسانيدن مطالب, مخاطبان و دورى از سخنان زايد و بـيهوده كه شنونده را خسته مى كند و استفاده از جملات كوتاه و پرمعنا.

 
مهمان نوازی امام صادق (عليه السلام) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
امام صادق (ع) - سيره فردي و اجتماعي

ابن ابى يعفور مى گويد: شخصى نزد امام صادق (عليه السلام) ميهمان بود.
ميهمان برخاست تا برخى از كارهاى منزل آن حضرت را انجام دهد. وى نپذيرفت وخودش آن كار را انجام داد. آن گاه فرمود:
پيامبر (صلّي الله عليه وآله) از به كار گرفتن ميهمان نهى نموده است.
مالك بن انس, فقيه مدينه مى گويد: هرگاه نزد امام صادق (عليه السلام) مى رفتم , آن حضرت بالش به من مى داد تا برآن تكيه كنم. او ارج و منزلتى برايم قائل بود و مى فرمود: مالك! دوستت دارم. من از اين گفته او خرسند مى گشتم و به اين جهت, حمد و سپاس الهى را به جاى مى آوردم.

 
« شروع قبلی 2 1 بعدی انتها »

صفحه 1 از 2